ข่าวประกาศอื่นๆ

นโยบายการกับกับดูแลองค์กรที่ดี สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด

โดย admin
 วันที่ 11 ส.ค. 2562 เวลา 17:04 น.
 304

 
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
          เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารสหกรณ์ตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารสหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะทำให้สมาชิกเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานสหกรณ์
          สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด จึงได้จัดทำนโยบายการกำกับองค์กรที่ดี อันประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน คือด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านสมาชิกและผู้เกี่ยวข้อง ด้านองค์กรและด้านเจ้าหน้าที่สหกรณ์ รวมถึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและค่านิยมร่วมสำหรับองค์กรและบุคลากรทุกคน เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่น ๆ อย่างทั่วถึง
 
 
 
 

 
 
                                     (นายสุกิจ  พรหมรับ)
                                               ประธานคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 22/2563  
                                              วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ประกาศเจตนารมณ์
          สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
          คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 21/2562 จึงเห็นสมควรให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับองค์กรที่ดี เพื่อให้การดำเนินงานมีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีขององค์กร อีกทั้งสร้างความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจจากสมาชิก ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
          นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด ได้รวบรวมหลักการนโยบายการดำเนินงาน แนวทางปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับของสหกรณ์ นำนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีไปเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการดำเนินงาน และจะไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฎอยู่ในนโยบายการกำกับดูแลองค์กรฉบับนี้
          ทั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด จะได้ทบทวน ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของสหกรณ์เป็นประจำ เพื่อให้มีความเหมาะสม ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์
         
 
 
 

 
                                          (นายสุกิจ  พรหมรับ)
                                                   ประธานคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 22/2563  
                                              วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
 
 
 
 
ข้อมูลองค์กร
วิสัยทัศน์ :
            เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ
 
ค่านิยมหลักขอองค์กร :
             ซื่อสัตย์ โปร่งใส วินัย ใฝ่เรียนรู้
 
วัตถุประสงค์ในการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี :
            เพื่อให้การปฏิบัติงานของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด มีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีจึงได้ยึดหลักที่สำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
          1. เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสามารถนำไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
          2. เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทำให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์กร ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ปฏิบัติงานหน่วยงาน
          3. เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
          เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารสหกรณ์ตามหลักธรรมาภิบาล สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน และแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบนโยบายหลักคือ
           1. ด้านรัฐสังคมและสิ่งแวดล้อม
           2. ด้านสมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้อง
           3. ด้านองค์กร
           4. ด้านเจ้าหน้าที่สหกรณ์
1. นโยบายด้านรัฐสังคมและสิ่งแวดล้อม : กำหนดนโยบายด้านรัฐสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกถึงความรับผิดชอบและการตอบแทนต่อสังคมและสนับสนุนการเรียนรู้หลักการสหกรณ์  
        นโยบายหลัก1.1  : มุ่งมั่นและตระหนักถึงถึงความรับผิดชอบและการตอบแทนต่อสังคมและสนับสนุนการเรียนรู้ หลักการสหกรณ์ รับผิดชอบต่อนโยบายของรัฐ พัฒนาสังคมและชุมชนให้เข้มแข็ง ส่งเสริม สนับสนุนด้านขนบธรรมเนียมและประเพณี
          แนวทางปฏิบัติ
              1. สนับสนุน เสริมสร้าง พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมชุมชน ชุมชนใกล้เคียงให้เป็นสังคมที่ดี มีคุณภาพ อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ประกอบด้วยการจัดให้มีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ช่วยเหลือสังคม สถาบันการศึกษาและพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชน
              2. การจัดให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนเครือข่าย
              3. ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการปฏิบัติตามกฎหมาย
          นโยบายหลัก 1.2  : ให้ความใส่ใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
          แนวทางปฏิบัติ
              ส่งเสริมและกำหนดให้มีการใช้วัสดุอุปกรณ์และบริการที่คำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้มีมาตรการที่ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า
               1. จัดซื้ออุปกรณ์ที่มีฉลากเขียว
               2. กำหนดให้ใช้วัสดุธรรมชาติและการใช้วัสดุซ้ำ ใช้กระดาษ 2 หน้า
               3. รณรงค์ส่งเสริมให้ร่วมกันประหยัดพลังงานไฟฟ้า
               4. จัดกิจกรรม 5 ส ในพื้นที่การปฏิบัติงาน
 
2. นโยบายด้านสมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้อง  
          นโยบายหลัก 2.1 : มุ่งมั่นสร้างนวัตกรรมสำหรับการให้บริการที่ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
         
แนวทางปฏิบัติ
                1. นำแนวคิดทางด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ ให้ผู้รับบริการ
นำไปใช้บริหารจัดการ
               2. กำหนดแนวทางในการในการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นเลิศ ได้แก่ การให้บริการโปรแกรมกู้เงินฉุกเฉินด้วยระบบ ATM
               3. พัฒนาเว็บไซต์และ Application ในการสื่อสารข้อมูลส่วนตัวแก่สมาชิก
               4. จัดอบรม/ประชุม/สัมมนาทางวิชาการด้านต่าง ๆ ให้กับสมาชิกสหกรณ์
        นโยบายหลัก 2.2  : ส่งเสริมสนับสนุนในการเปิดโอกาสให้สมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสหกรณ์และร่วมติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการสหกรณ์
          แนวทางปฏิบัติ
               1. สร้างกลไกในการเปิดโอกาสให้สมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ระบบสหกรณ์และร่วมติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการของสหกรณ์ โดย
                     - กำหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมภายในที่ไม่ใช่กรรมการดำเนินการ
                   - จัดให้มีช่องทางการสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการสหกรณ์ได้ง่าย
                2. มุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานการให้บริการแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งประชาชนทั่วไป ด้วยการ พัฒนาระบบรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 
3. นโยบายด้านองค์กร
          มุ่งส่งเสริมให้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด เป็นหน่วยงานที่ตื่นตัว ปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใส เสมอภาคกับทุกองค์กร ส่งเสริมให้เกิดระบบ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติ มุ่งเน้นให้มีการนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในองค์กร
          นโยบายหลัก 3.1 : มุ่งมั่นส่งเสริมให้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน และสามารถปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
          แนวทางปฏิบัติ
                  1. ทบทวนแผนงาน/โครงการและเป้าหมายการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด ให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และจัดทำแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องจรรยาบรรณ เพื่อกระตุ้น ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างแพร่หลาย
                  2. ทบทวนแผนกลยุทธ์ประจำปี เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยครอบคลุมถึงการมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์
                 3. พัฒนาระบบบริหาร ระบบการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ โดยผลักดันให้มุ่งเน้นการพัฒนาตนเองตลอดเวลา และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลและควบคุมภายในที่ดี
          นโยบายหลัก 3.2 : มุ่งมั่นส่งเสริมให้การดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความโปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม
           แนวทางปฏิบัติ
                1. วางระบบควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด ช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ประหยัด มีประสิทธิผล และบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
                2. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด ช่วยให้ลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงต่าง ๆ ให้เหลือน้อยที่สุด หรืออยู่ในระดับที่สหกรณ์ยอมรับได้
                3. พัฒนาระบบรายงานผลการปฏิบัติงานแบบ Real Time
                4. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหาร   
นโยบายหลัก 3.3 : ให้ความสำคัญและส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัยในสถานที่ทำงาน แนวปฏิบัติ
           แนวทางปฏิบัติ
                1. จัดให้มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในสถานที่ทำงานให้มีความสวยงาม ทันสมมัยน่าอยู่ มีบรรยากาศที่ดีในการทำงานและพื้นที่โดยรอบให้มีสัดส่วนเหมาะสม เอื้อต่อการทำงาน โดยจัดให้มีกิจกรรม
5 ส ในหน่วยงาน
                2. ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ชีวิตและทรัพย์สินของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด โดย
                - การจัดทำคู่มือและแนวทางปฏิบัติเพื่อรองรับสภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ อพยพบุคคลเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
                - จัดกิจกรรมการซ้อมหนีไฟเมื่อเกิดเพลิงไหม้
 
  4.นโยบายด้านเจ้าหน้าที่สหกรณ์ :
          ตระหนักถึงคุณค่าและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมสนับสนุนเจ้าหน้าที่ กรรมการ มีความรู้ความสามารถสูงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ปฏิบัติงานโดยตั้งอยู่บนความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม และยึดวัฒนธรรมการปฏิบัติงานด้วยความประพฤติชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต รวมทั้งส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพและมุ่งส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ กรรมการ สมาชิก มีความผาสุกและคุณภาพชีวิตที่ดี
       
 
นโยบายหลัก 4.1
มุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ และกรรมการ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูง ปฏิบัติงานโดยตั้งอยู่บนความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม และยึดวัฒนธรรมการปฏิบัติงานด้วยความประพฤติชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต
แนวทางปฏิบัติ  จัดทำแนวทางการเติบโตของสายอาชีพเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถสูง ปฏิบัติงานโดยตั้งอยู่บนความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม และยึดวัฒนธรรมการปฏิบัติงานด้วยความประพฤติชอบซื่อสัตย์สุจริตและเป็นแบบอย่างที่ดีควรแก่การยกย่องชมเชย โดย
1. จัดทำเส้นทางก้าวหน้าในสายงานของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด
2. จัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด
3. สร้างศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมให้มีการยกระดับความรู้ความสามารถในทุกระดับ โดยจัดให้มี
ระบบการบริหารจัดการความรู้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ กิจกรรมการศึกษาดูงาน กิจกรรมการประชุมสัมมนา การจัดทำเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
             4. การสร้างและส่งเสริมการรักษาจรรยาบรรณเจ้าหน้าที่และกรรมการ โดย กำหนดให้มีแนวทางมาตรฐานทางด้านคุณธรรม จริยธรรมของเจ้าหน้าที่และกรรมการ และรณรงค์ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่และกรรมการมีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ได้แก่ ประกาศ ข้อบังคับว่าด้วย มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่และกรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่และกรรมการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม การศึกษาดูงานในหน่วยงานที่มี่ธรรมาภิบาลที่ดี
          นโยบายหลัก 4.2  ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความผาสุกและคุณภาพชีวิตการทำงาน
          แนวทางปฏิบัติ  ส่งเสริมสนับสนุนความต้องการของบุคลากรในเรื่องนโยบาย สวัสดิการ การบริการเพิ่มเติมจากระเบียบ สวัสดิการที่กำหนดไว้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรให้สูงขึ้น
             1. จัดให้มีกิจกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกาย
             2. จัดให้มีกิจกรรมการให้เกร็ดความรู้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่
 
แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
          เพื่อให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด จึงกำหนดหลักปฏิบัติที่สำคัญดังนี้
          1. การสื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีอย่างทั่วถึง
          2. จัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าบุคลากรและองค์กรจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามการกำกับดูแลองค์กรที่ดีฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์กรข้อหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับต้องทำความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้องในการทำงานประจำวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของสหกรณ์คนใด กระทำการใดที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้
          3. คาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัด ต่อหลักการต่าง ๆ ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้อาจขอคำ ปรึกษาจาก ผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านงานบุคคล โดยข้อมูลที่ให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ทั้งผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลและให้คำแนะนำ ผู้ใต้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ให้ปฏิบัติให้อดคล้อง กับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีฉบับนี้
4. นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีฉบับนี้จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ทุกปี
5. กำหนดแนวทางวัดและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการการกำกับดูแลองค์กรที่ดีตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่ำเสมอ
 
 

 
                                          (นายสุกิจ  พรหมรับ)
                                                   ประธานคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 22/2563  
                                              วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563