ประวัติของสหกรณ์

ประวัติของสหกรณ์


สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด กำเนิดขึ้นโดยคณะข้าราชการและลูกจ้างประจำในโรงพยาบาลชัยภูมิ จำนวนประมาณ 400 คน ร่วมลงชื่อขอจดทะเบียนเพื่อจัดตั้ง  เป็นสหกรณ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อวันที่  26 สิงหาคม 2541 ได้เลขทะเบียนที่ อ.012741 มีฐานะเป็นนิติบุคคล ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 12 ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 360000

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งครั้งแรก คือ ส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมทรัพย์โดยการถือหุ้นและฝากเงินในสหกรณ์ออมทรัพย์ และให้เงินกู้แก่สมาชิกสำหรับใช้จ่ายเมื่อมีความจำเป็น

ในปี 2551  สหกรณ์ฯได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น (รางวัลชมเชย) จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
ในปี 2553   สหกรณ์ฯได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น (ขนาดใหญ่) จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
ในปี 2554   สหกรณ์ฯได้รับคัดเลือกให้เป็นสุดยอดสหกรณ์ส่งเสริมการออม  โครงการส่งเสริมและพัฒนา     การออมในระบบสหกรณ์ ประจำปี 2554 จากสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

ณ  วันที่ 30 กันยายน 2561  สหกรณ์มีสมาชิกจำนวน 1,224 คน มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 1,121,842,947.82 บาท    จึงนับได้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด ได้เจริญรุ่งเรืองมาโดยตลอด