งดส่งค่าหุ้นชั่วคราว

โหลดเอกสารได้ที่นี่ แบบคำขอหยุดส่งค่าหุ้นรายเดือนเป็นการชั่วคราว

คุณสมบัติของสมาชิก

คุณสมบัติของสมาชิก 1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 2. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ ...

+ดูทั้งหมด

เงินฝากเกษีนณเปี่ยมสุข

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ รุ่น เกษียณเปี่ยมสุข มีรายละเอียดดังนี้ 1. สหกรณ์มอบเงินขวัญถุงเปิดบัญชีคนละ 200 ...

เงินฝาก

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด มีบริการเงินฝากต่างๆดังนี้ 1. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ รุ่นพูนทรัพย์ ...

+ดูทั้งหมด

สวัสดิการ

การจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก 1. สวัสดิการเกี่ยวกับการศพสมาชิกและบุคคลในครอบครัวสมาชิก 2. สวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก ...

+ดูทั้งหมด

คณะกรรมการ

แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์
ประธานกรรมการดำเนินการ
นางสุจดี ตั้งใจ
รองประธานคนที่ 1
นางทองทรัพย์ ดวงภมร
รองประธานคนที่ 2
นางประภารัตน์ ประยูรพรหม
กรรมการ/เหรัญญิก
นางอรุณนีย์ ประทุมถิ่น
กรรมการ/เลขานุการ
นางศิริมา โกมารทัต
กรรมการ
นางสุวณี มหาจันทร์
กรรมการ
นางสุชาดา ศรีหาพล
กรรมการ
นางสาวรัชนี บั้งทอง
กรรมการ
นางชลนรรจ์ แสนชั่ง
กรรมการ
นางลภิสรา สวัสดิรักษ์
กรรมการ
นางสาวสายนาท พลไชโย
กรรมการ
นายวรวุฒิ มาตา
กรรมการ
นายจิรภัทร จุลบท
กรรมการ
นางจิตราวดี สุมาลี
กรรมการ

ฝ่ายจัดการ

นางสาวสมทรง บุญญานุสนธิ์
ผู้จัดการ
นางรุ่งนภา น้อยทอง
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ
นางสาวไพจิตร ชนะบุญ
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
นางสาวภานุลักษณ์ วงละคร
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นายธนฤทธิ์ สมองดี
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
น.ส.สมพร งาคม
แม่บ้าน

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี