ประกาศรับสมัครสมาชิกสสธท. ล้านที่ 1, 2 และ 3

เปิดรับสมัครสมาชิก ประจำเดือนกันยายน 2565 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ 25 กันยายน 2565 สสธท. ล้านที่ 1 (วาระปกติ) ...

ประกาศเรื่อง รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2566

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด ฉบับที่ 8 /2565 เรื่อง รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ...

ประกาศเรื่อง การสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์แทนตำแหน่งที่ว่างตามวาระ ประจำปี 2566

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด ฉบับที่ 7 /2565 เรื่อง การสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์แทนตำแหน่งที่ว่างตามวาระ ...

เปิดรับสมัครสมาชิก สสธท ล้านที่1, 2 และล้านที่ 3 ประจำเดือนสิงหาคม 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ...

+ดูทั้งหมด

ขั้นตอนการกดเงินกู้ฉุกเฉินสหกรณ์จากตู้ ATM

ขั้นตอนการกดเงินกู้ฉุกเฉินสหกรณ์จากตู้ ATM >ธนาคารกรุงศรีฯ >>ธนาคารอื่น

งดส่งค่าหุ้นชั่วคราว

โหลดเอกสารได้ที่นี่ แบบคำขอหยุดส่งค่าหุ้นรายเดือนเป็นการชั่วคราว

คุณสมบัติของสมาชิก

คุณสมบัติของสมาชิก 1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 2. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ ...

+ดูทั้งหมด

ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษรุ่น เกษียณเปี่ยมสุข

ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษรุ่น เกษียณเปี่ยมสุข

เงินฝากเกษีนณเปี่ยมสุข

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ รุ่น เกษียณเปี่ยมสุข มีรายละเอียดดังนี้ 1. สหกรณ์มอบเงินขวัญถุงเปิดบัญชีคนละ 200 ...

เงินฝาก

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด มีบริการเงินฝากต่างๆดังนี้ 1. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ รุ่นพูนทรัพย์ ...

+ดูทั้งหมด

สวัสดิการ

การจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก 1. สวัสดิการเกี่ยวกับการศพสมาชิกและบุคคลในครอบครัวสมาชิก 2. สวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก ...

+ดูทั้งหมด

คณะกรรมการ

แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์
ประธานกรรมการดำเนินการ
นางศิริลักษณ์ ผดุงพล
รองประธานคนที่ 1
นางทองทรัพย์ ดวงภมร
รองประธานคนที่ 2
นายพรชัย มโนธรรมสถิต
กรรมการ/เหรัญญิก
นางอรุณนีย์ ประทุมถิ่น
กรรมการ/เลขานุการ
นายวรวุฒิ มาตา
กรรมการ
นางศิริมา โกมารทัต
กรรมการ
นางชลนรรจ์ แสนชั่ง
กรรมการ
นางสุชาดา ศรีหาพล
กรรมการ
นางสาวรัชนี บั้งทอง
กรรมการ
นางลภิสรา สวัสดิรักษ์
กรรมการ
นางสาวแสงอรุณ งอกศิลป์
กรรมการ
นางจิตราวดี สุมาลี
กรรมการ
นางสิริลัดดา บุญเนาว์
กรรมการ
นายชูฤทธิ์ ศรีนวลจำปา
กรรมการ

ฝ่ายจัดการ

นางสาวสมทรง บุญญานุสนธิ์
ผู้จัดการ
นายธนฤทธิ์ สมองดี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ
นางสาวไพจิตร ชนะบุญ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ
นางรุ่งนภา น้อยทอง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
นางสาวภานุลักษณ์ วงละคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
นางสาวณฐพรพรรณ เหล่ามนต์ทอง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
น.ส.สมพร งาคม
แม่บ้าน

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี