การเงิน

เงินฝากเกษียณเปี่ยมสุข

โดย admin
 วันที่ 01 มิ.ย. 2563 เวลา 15:47 น.
 2708
UploadImage
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ รุ่น เกษียณเปี่ยมสุข มีรายละเอียดดังนี้
1. สหกรณ์มอบเงินขวัญถุงเปิดบัญชีคนละ 200 บาท
2. การฝาก สมาชิกแจ้งความจำนงฝากเงินโดยหักจากเงินเดือนทุกเดือน ตั้งแต่ 100 - 1,000 บาท สามารถปรับเพิ่มลดได้ในวงเงินที่กำหนด
3. ดอกเบื้ย จ่ายดอกเบื้ยทบต้นให้ทุกวันที่ 31 มีนาคม และ 30 กันยายน ของทุกปี
    3.1 กรณ๊ฝากจนถึงวันเกษียณอายุราชการ จะได้ดอกเบื้ย 4 % ต่อปี
    3.2 กาณีฝากครบ 5 ปี และยังไม่เกษียณอายุราชการ ต้องการถอนจะได้ดอกเบื้ยในอัตรากับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ณ วันที่ถอน
4. การถอน ถอนได้เมื่อเกษียณอายุราชการ หรือถอนได้ตามต้องการแต่จะได้ดอกเบื้ยในอัตราตาม ข้อ 3
5. เมื่อเกษียณอายุราชการจะต้องถอนปิดบัญชี หากต้องการฝากต่อจะได้ดอกเบื้ยในอัตราเดียวกับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ นับตั้งแต่วันเกษียณอายุราชการเป็นต้นไป