ข่าวกิจกรรม

สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภค บริโภค

โดย admin
 วันที่ 13 ก.ย. 2564 เวลา 18:56 น.
 16
**13 กันยายน2564 **
สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภค บริโภค
โดยมอบผ่านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ท่านภูมิสิทธิ์ วังคีรี
ให้แก่สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิและโรงพยาบาลชัยภูมิ เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วย Covid 19

UploadImage