ข่าวสินเชื่อ

คุณสมบัติของสมาชิก

โดย admin
 วันที่ 19 มี.ค. 2561 เวลา 13:37 น.
 5133
คุณสมบัติของสมาชิก     

1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
2. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
    ก. เป็นข้าราชการ หรือเป็นลูกจ้างประจำ สังกัดโรงพยาบาลชัยภูมิ หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้  หรือ
    ข. เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือเป็นพนักงานราชการ สังกัดโรงพยาบาลชัยภูมิ  หรือ
    ค. เป็นข้าราชการบำนาญ สังกัดโรงพยาบาลชัยภูมิ
3. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
4. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน


การเข้าเป็นสมาชิก   

1. ยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด 
2. คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติรับเป็นสมาชิก
3. ผู้ถูกอนุมัติรับเป็นสมาชิกได้ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าหุ้นในอัตรา ร้อยละ 4 ของเงินได้รายเดือน  พร้อมลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก


การขาดจากสมาชิกภาพ

1. ตาย
2. ลาออก  
3. เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ
4. ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย
5. ถูกออกจากราชการ หรืองานประจำตามข้อ 32 โดยมีความผิด
6. ถูกให้ออกจากสหกรณ์

สิทธิของสมาชิก

1. ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
    - มีสิทธิในการถือหุ้นของสหกรณ์ไม่เกิน 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ทั้งหมดที่สหกรณ์มีอยู่ในเวลานั้น
    -  มีสิทธิในการฝากเงินกับสหกรณ์
    - มีสิทธิในการกู้ยืมเงินและค้ำประกันเงินกู้ตามระเบียบของสหกรณ์
    - มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการตามระเบียบของสหกรณ์
2. มีสิทธิเข้ารับการศึกษาอบรมตามที่สหกรณ์จัดให้
3. เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
4. มีสิทธิเลือกตั้งและสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์   หรือ  ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
5. สิทธิอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์


หน้าที่ของสมาชิก  

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์
2. เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข้มแข็ง
4. สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
5. ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์   พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง

หน้าที่ของสมาชิก ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์

1. รับทราบจำนวนสมาชิกเข้าใหม่/ ลาออก
2. รับรองรายงานการประชุมคราวที่แล้ว
3. รับทราบผลการดำเนินงาน
4. พิจารณาอนุมัติงบดุล
5. พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ
6. กำหนดวงเงินกู้ยืม กรณีสหกรณ์มีเงินหมุนเวียนไม่เพียงพอให้บริการสมาชิก
7. เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
8. รับทราบและพิจารณารายงานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
9. เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
10. อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
11. แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
12. กำหนดค่าเบี้ยเลี้ยงสมาชิก กรรมการ
13. พิจารณาข้อเสนอของสมาชิกสหกรณ์
14. พิจารณาและปฏิบัติตามคำสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
15. ปฏิบัติการอื่นๆ ที่เป็นหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ