ข่าวกิจกรรม

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด

โดย admin
 วันที่ 27 ต.ค. 2565 เวลา 09:41 น.
 48
วันที่ 23 ตุลาคม 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565
ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
โดยมี พญ.จุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานดำเนินการ และนางอรุณนีย์ ประทุมถิ่น เลขานุการ
รายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบปีบัญชี 2565 โดยสรุปดังนี้
สหกรณ์ดำเนินกิจการโดยใช้เงินทุนภายในของสหกรณ์ ไม่ได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินใด
มีทุนดำเนินกิจการ 1,289,335,171.52 บาท ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ 59,759,228.33 บาท
ซึ่งกำไรเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 4.11 % โดยอนุมัติเงินปันผล ร้อยละ 5.25 และเฉลี่ยคืน ร้อยละ 15.50
สมาชิกมาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 1,179 ราย
ผลการเลือกตั้ง ตำแหน่งประธานคณะกรรมการดำเนินการ 1 อันดับ
1.พญ.จุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ 901 คะแนน
ตำแหน่งกรรมการดำเนินการกลุ่มข้าราขการ/บำนาญ 5 อันดับ
1.นางสายนาท หวานนุรักษ์ 666 คะแนน
2.นางกรองทอง เที่ยงเคน 536 คะแนน
3.นางสุจดี ตั้งใจ 526 คะแนน
4.นางประภารัตน์ ประยูรพรหม 505 คะแนน
5.นางสุวิดา วงษ์นรา 433 คะแนน
กลุ่มลูกจ้างประจำ หรือลูกจ้างบำเหน็จรายเดือน 1 อันดับ
1.นายจิรภัทร จุลบท 1,041 คะแนน
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage