ข่าวกิจกรรม

การประชุมใหญ่สามาัญประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด

โดย admin
 วันที่ 24 ต.ค. 2566 เวลา 17:31 น.
 106
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 วันที่ 23 ตุลาคม 2566
ณ ห้องประชุมพญาแล 1 โรงพยาบาลชัยภูมิ
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.(พิเศษ) นพ.ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น
ผู้อำนวยการ รพ.ชัยภูมิ กล่าวเปิดการประชุม
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว พญ.จุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานดำเนินการ และนางอรุณนีย์ ประทุมถิ่น เลขานุการ รายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบปีบัญชี 2566 โดยสรุปดังนี้
สหกรณ์ดำเนินกิจการโดยใช้เงินทุนภายในของสหกรณ์ ไม่ได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินใด
มีทุนดำเนินกิจการ 1,327,099,924.07 บาท ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ 60,222,417.85 บาท
ซึ่งกำไรเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 0.78 % โดยอนุมัติเงินปันผล ร้อยละ 5.25 และเฉลี่ยคืน ร้อยละ 15.50
สมาชิกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการดำเนินการทั้งหมด 1,229 ราย
ผลการเลือกตั้งมีดังนี้
กลุ่มข้าราขการ/บำนาญ 7 อันดับ
1. นางทองทรัพย์ ดวงภมร          672 คะแนน
2. นางสุชาดา ศรีหาพล              573 คะแนน
3. นายวรวุฒิ มาตา                  490 คะแนน
4. นางเพ็ญศรี เนตรสาย           489 คะแนน
5. นายพรชัย มโนธรรมสถิต        483 คะแนน
6. นางชลนรรจ์ แสนชั่ง             461 คะแนน
7. นายพิชัย ลาภเกิด                418 คะแนน
 
กลุ่มลูกจ้างประจำ หรือลูกจ้างบำเหน็จรายเดือน 1 อันดับ
1. นางประนอม เสมียนชัย          649 คะแนน
 
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ รายชื่อดังนี้
1. นางณัฐชยา โชติสวัสดิ์
2. นางนวพร รักขันแสง
3. นางธัญยธรณ์ สวโรจน์เตโชกิจ
UploadImage

UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage