ประวัติของสหกรณ์

ประวัติของสหกรณ์


สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด กำเนิดขึ้นโดยคณะข้าราชการและลูกจ้างประจำในโรงพยาบาลชัยภูมิ จำนวนประมาณ 400 คน ร่วมลงชื่อขอจดทะเบียนเพื่อจัดตั้ง เป็นสหกรณ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อวันที่  26 สิงหาคม 2541 ได้เลขทะเบียนที่ อ.012741 มีฐานะเป็นนิติบุคคล ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 12 ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งครั้งแรก คือ ส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมทรัพย์โดยการถือหุ้นและฝากเงินในสหกรณ์ออมทรัพย์ และให้เงินกู้แก่สมาชิกสำหรับใช้จ่ายเมื่อมีความจำเป็น
ในปี 2551  สหกรณ์ฯได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น (รางวัลชมเชย) จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
ในปี 2553   สหกรณ์ฯได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น (ขนาดใหญ่) จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
ในปี 2554   สหกรณ์ฯได้รับคัดเลือกให้เป็นสุดยอดสหกรณ์ส่งเสริมการออม โครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์ ประจำปี 2554 จากสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
ในปี 2563 สหกรณ์ได้รับโล่เป็นสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563 ประเภท สหกรณ์ดีเด่น
ในปี 2564 ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานของการขับเคลื่อนปรัชญาของเสรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรระดับเขต
ในปี 2565 สหกรณ์ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565
ในปี 2565 รับพระราชทานโล่รางวัลสหกรณ์ ดีเด่นแห่งชาติประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ มณฑลพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ท้องสนามหลวง
ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2565  สหกรณ์มีสมาชิกจำนวน 1,299 คน มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 1,289,335,171.52 บาท
จึงนับได้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด ได้เจริญรุ่งเรืองมาโดยตลอด

UploadImage