เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. ผู้กู้ต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่า 6,000 บาท
3. กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของค่าหุ้นของตน หรือไม่เกิน 100,000 บาท แล้วแต่อย่างใดจะน้อยกว่า
4. ส่งชำระไม่เกิน 12 งวด  และต้องชำระหนี้ให้แล้วเสร็จก่อนเกษียณอายุราชการ 
5. กู้เวียนซ้ำ (รีไฟแนนซ์) ได้ เมื่อได้ส่งชำระหนี้รายก่อนไปแล้วไม่น้อยกว่า 1 งวด
6. ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน
7. เงินได้รายเดือนหลังหักชำระหนี้ ค่าหุ้น และค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว ผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเงินได้รายเดือน