เงินกู้สามัญ

เงินกู้สามัญ


เงินกู้สามัญ  มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

    1. ข้าราชการ/ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ กู้ได้ 40 เท่าของรายได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท 
    2. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข มีสิทธิกู้ได้ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
          ก. เป็นสมาชิก                 1  -   5 ปี          กู้ได้ไม่เกิน     100,000   บาท
          ข. เป็นสมชิก มากกว่า       5  - 10 ปี          กู้ได้ไม่เกิน     300,000   บาท
          ค. เป็นสมชิก มากกว่า       10- 15 ปี          กู้ได้ไม่เกิน     400,000   บาท
          ง. เป็นสมชิก มากกว่า              15 ปี          กู้ได้ไม่เกิน     600,000   บาท
      3. ข้าราชการบำนาญ, ลูกจ้างบำเหน็จนรายเดือนและสมาชิกสมทบให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของค่าหุ้นที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์ แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท
      4.กรณีที่สมาชิกตาม (1) และ (2) กู้เงินกู้สามัญโดยไม่มีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของค่าหุ้นที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์ แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท