เงินกู้สามัญ

เงินกู้สามัญ


เงินกู้สามัญ  มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. จำนวนวงเงินให้กู้ และหลักประกัน
    * ข้าราชการ/ ลูกจ้างประจำ กู้ได้ 40 เท่าของรายได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท และมีผู้ค้ำประกันดังนี้
                     -  กู้ไม่เกิน 400,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกัน 2 คน เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ ก็ได้
                     -  กู้ 400,001 - 1,500,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกัน 4 คน เป็นข้าราชการอย่างน้อย 1 คน ที่เหลือเป็นลูกจ้างประจำหรือข้าราชการก็ได้
    * พนักงานกระทรวง  กู้ได้ไม่เกิน 400,000 บาท  ดังนี้
                    -  เป็นสมาชิกครบ    1-4  ปี 11 เดือน  กู้ได้ไม่เกิน   100,000  บาท
                    -  เป็นสมาชิกครบ    5-9  ปี 11 เดือน  กู้ได้ไม่เกิน   200,000  บาท
                    -  เป็นสมาชิกครบ    10-14  ปี 11 เดือน  กู้ได้ไม่เกิน   300,000  บาท
                    -  เป็นสมาชิก           15    ปี       ขึ้นไป  กู้ได้ไม่เกิน  400,000  บาท
                    -  ให้มีผู้ค้ำประกันเป็น(ข้าราชการ 1 คน และลูกจ้างประจำ 1 คน) หรือ (ลูกจ้างประจำ 3 คน) 
     * กู้หุ้นโดยไม่ใช้คนค้ำ กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของค่าหุ้นที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์ แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท 
* กรณีใช้อสังหาริมทรัพย์ปลอดจำนองรายอื่นค้ำประกัน จะค้ำประกันวงเงินกู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินจากสำนักงานที่ดิน
2.  ผู้กู้ต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่า 20 ของวงเงินกู้
3.  ส่งชำระไม่เกิน 150 งวด  และต้องชำระหนี้ให้แล้วเสร็จก่อนเกษียณอายุราชการ
4.  กู้เวียนซ้ำ(รีไฟแนนซ์) ได้เมื่อได้ส่งชำระหนี้รายก่อนไปแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด
5.  เงินได้รายเดือนหลังหักชำระหนี้ ค่าหุ้น และค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว
      5.1 ผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเงินได้รายเดือน (ผู้กู้รายเก่า)    
      5.2 ผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือน (ผู้กู้รายใหม่)