เงินกู้พิเศษ

เงินกู้พิเศษ


เงินกู้พิเศษ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1.  ผู้กู้เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้และไม่เคยค้างชำระหนี้เงินกู้ทุกประเภท
2.  จำนวนวงเงินให้กู้  และหลักประกันเงินกู้
    - ข้าราชการ  กู้ได้ 80 เท่า ของเงินได้รายเดือน  แต่ไม่เกิน 4,000,000 บาท  และ  มีผู้ค้ำประกันเป็น (ข้าราชการ 4 คน) หรือ (ข้าราชการ 3 คน และลูกจ้างประจำ 1 คน)
    - ลูกจ้างประจำ  กู้ได้ 80 เท่า ของเงินได้รายเดือน  แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท  และมีผู้ค้ำ ประกันเป็น (ข้าราชการ 1 คน และเป็นลูกจ้างประจำ 3 คน) หรือ(ลูกจ้างประจำ 5 คน) 
    -  ข้าราชการบำนาญ กู้ได้ 95% ของค่าหุ้นตนเอง แต่ไม่เกิน 4,000,000 บาท
    -  กรณีใช้อสังหาริมทรัพย์ปลอดจำนองรายอื่นค้ำประกัน จะค้ำประกันวงเงินกู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินจากสำนักงานที่ดิน
    - กรณีกู้ไม่เกิน 95% ของค่าหุ้นตนเอง ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
3.  ผู้กู้ต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่า 20% ของวงเงินกู้

4.  ส่งชำระไม่เกิน 300 งวด  ดังนี้่
     4.1 ต้องชำระหนี้ให้แล้วเสร็จไม่เกินอายุ 70 ปี  (ผู้กู้รายเก่า)
     4.2 ต้องชำระหนี้ให้แล้วเสร็จไม่เกินอายุ 60 ปี  (ผู้กู้รายใหม่)
5.  กู้เวียนซ้ำ(รีไฟแนนซ์) ได้เมื่อได้ส่งชำระหนี้รายก่อนไปแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด
6.  เงินได้รายเดือนหลังหักชำระหนี้ ค่าหุ้น และค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว ดังนี้
     6.1 ผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเงินได้รายเดือน  (ผู้กู้รายเก่า)
     6.2 ผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือน  (ผู้กู้รายใหม่)