เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ


เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
1. เปิดรับฝากเมื่อสมาชิกภาพสมบูรณ์
2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท ฝากเพิ่มเมื่อใดก็ได้
3. ดอกเบื้ย 2.00 % ต่อปี จ่ายดอกเบื้ยทบต้นให้ทุกวันที่ 31  มีนาคม และ 30 กันยายน ของทุกปี
4. การถอน ถอนได้ไม่เกิน 4 ครั้ง/เดือน ถอนครั้งที่ 5 และครั้งต่อๆไป ต้องเสียค่าธรรมเนียม 1 % ของยอดที่ถอน