เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ รุ่น "สุขใจ"

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ รุ่น "สุขใจ"


เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ รุ่น สุขใจ
1. เปิดรับฝาก 1 กันยายน 2561 - 25 ตุลาคม 2561
2. ฝากขั้นต้ำ 10,000 บาท และฝากครั้งเดียวไม่ให้ฝากเพิ่มระหว่างเดือน
3. ดอกเบื้ย 3.25 % ต่อปี จ่ายครั้งเดียว เมื่อฝากครบ 24 เดือน หลังจากนั้นจะไม่ได้ดอกเบื้ย
4. ถอนได้เมื่อฝากครบ 24 เดือน นับตั้งแต่วันที่ฝากกรณีถอนก่อนกำหนด จะไม่ได้ดอกเบื้ย