เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ รุ่น "พูนทรัพย์"

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ รุ่น "พูนทรัพย์"


เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ รุ่น พูนทรัพย์
1. เปิดรับฝาก 4 ครั้ง คือ
    1.1 วันที่ 17 มิถุนายน 2562
    1.2 วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
    1.3 วันที่ 15 สิงหาคม 2562
    1.4 วันที่ 16 กันยายน 2562
2. ดอกเบื้ย คิดเมื่อฝากครบทุก 12 เดือน (ปีละ 1 ครั้ง) ดอกเบื้ยไม่ทบต้น และจ่ายให้ครั้งเดียวเมื่อฝากครบ 36 เดือน
    2.1 กรณีฝากครบ 36 เดือน จะได้ดอกเบี้ย 3 % ต่อปี
    2.2 กรณีฝากไม่ครบ 12 เดือน จะไม่ได้ดอกเบื้ย
    2.3 กรณีฝากครบ 12 เดือน แล้วถอน จะได้ดอกเบื้ย 2 % ต่อปี
3. การถอน ถอนได้เมื่อฝากครบ 36 เดือน นับตั้งแต่ วันที่ฝาก หรือถอนได้ตามต้องการแต่จะได้ดอกเบื้ยในอัตราตาม ข้อ 2