ระเบียบ/ข้อบังคับ

ระเบียบ/ข้อบังคับ


ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด
UploadImage   ระเบียบว่าด้วย สมาชิก การถือหุ้นและการส่งชำระค่าหุ้น พ.ศ. 2564
UploadImage   ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2564
UploadImage   ระเบียบว่าด้วย เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2564
UploadImage   ระเบียบว่าด้วยการใช้เงินทุนพัฒนากิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2546
UploadImage   ระเบียบว่าด้วยการใช้เงินทุนศึกษาอบรม พ.ศ.2546
UploadImage   ระเบียบว่าด้วยเงินยืมทดรอง พ.ศ.2546
UploadImage   ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2546
UploadImage   ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีออกบัตรประจำตัวสมาชิก พ.ศ.2546
UploadImage   ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น พ.ศ.2549
UploadImage   ระเบียบว่าด้วยคณะอนุกรรมการ พ.ศ.2549
UploadImage   ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2549
UploadImage   ระเบียบว่าด้วยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2550
UploadImage   ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าห้องในสถานพยาบาล พ.ศ.2551
UploadImage   ระเบียบว่าด้วยการดำเนินคดี พ.ศ.2554
UploadImage   ระเบียบว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2555
UploadImage   ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม พ.ศ.2557
UploadImage   ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2558
UploadImage   ระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2558
UploadImage   ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ.2560
UploadImage   ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2560
UploadImage   ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2560
UploadImage   ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ.2561
UploadImage   ระเบียบว่าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ.2561
UploadImage   ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการ พ.ศ.2561
UploadImage   ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการจัดการศพและการสงเคราะห์ศพของสมาชิกและบุคคลในครอบครัวสมาชิก พ.ศ.2562
UploadImage   ระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2562
UploadImage   ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก พ.ศ.2562
UploadImage   ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2563
UploadImage   ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2563
UploadImage   ระเบียบว่าด้วยผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2563
UploadImage   ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการทุนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับบุตรสมาชิก พ.ศ.2563
UploadImage   ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก พ.ศ.2563
UploadImage   ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการสำหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตร พ.ศ.2563
UploadImage   ระเบียบว่าด้วยสมาชิกการถือหุ้นและการส่งชำระค่าหุ้น พ.ศ.2563
UploadImage   ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีออกบัตรประจำตัวสมาชิก พ.ศ.2563
UploadImage   ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2563

ข้อบังคับ
UploadImage   ข้อบังคับ แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559
UploadImage   ข้อบังคับ แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2560