โครงการ

โครงการ


โครงการงบประมาณปี 2563
1.โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการสหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมภิบาล
​2.โครงการพัฒนาคุณภาพเจ้าหน้าที่
3.โครงการสัมมนาวิชาการกรรมการสหกรณ์
4.โครงดารสัมมนาความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ของสมาชิก
5.โครงการระบบ Co - Op Systam offline ATM (บัตร Co - Op Card )
6.โครงการจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการงานสหกรณ์
7.โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์สู่ความเป้นเลิศ ประจำปี 2563
8.โครงการมอบไออุ่นเพื่อสังคม
9.โครงการกีฬาเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
10.โครงการสวัสดิการทุนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับบุตรสมาชิก
11.โครงการสวัสดิการทุนช่วยเหลือด้านการศึกษาบุตรของสมาชิก
12.โครงการสวัสดิการสำหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตร
13.โครงการสวัสดิการสมาชิกเกษียณ / ลาออก
14โครงการเกษียณเปี่ยมสุข
15.โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ด้วยวิธีการสหกรณ์