โครงการ

โครงการ


โครงการประจำปี 2564

1.โครงการ-สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
2.โครงการ-กีฬาเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
3.โครงการ-เกลี้ยงจาน
4.โครงการ-อบรมความรู้เรื่อง กฎหมายสหกรณ์ ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
5.โครงการ-การจัดการความรู้เรื่องการออม
 รูปเล่มโครงการจัดการความรู้เรื่องการออม
6.โครงการ-พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที
7.โครงการ-สัมมนาความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ของสมาชิก
8.โครงการ-เงินฝากออมทรัพย์พิเศษรุ่นเกษียณเปี่ยมสุขปี64
9. โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ด้วยวิธีการสหกรณ
10.โครงการ-สัมมนาวิชาการสมาชิกเกษียณอายุราชการและลาออก
11.โครงการ-เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารโดยช่องทางการสื่อสารที่ทันสมัย
12.โครงการ-พัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศโครงการประจำปี 2563
1.โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการสหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมภิบาล
​2.โครงการพัฒนาคุณภาพเจ้าหน้าที่
3.โครงการสัมมนาวิชาการกรรมการสหกรณ์
4.โครงดารสัมมนาความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ของสมาชิก
5.โครงการระบบ Co - Op Systam offline ATM (บัตร Co - Op Card )
6.โครงการจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการงานสหกรณ์
7.โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์สู่ความเป้นเลิศ ประจำปี 2563
8.โครงการมอบไออุ่นเพื่อสังคม
9.โครงการกีฬาเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
10.โครงการสวัสดิการทุนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับบุตรสมาชิก
11.โครงการสวัสดิการทุนช่วยเหลือด้านการศึกษาบุตรของสมาชิก
12.โครงการสวัสดิการสำหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตร
13.โครงการสวัสดิการสมาชิกเกษียณ / ลาออก
14โครงการเกษียณเปี่ยมสุข
15.โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ด้วยวิธีการสหกรณ์