การจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก/ การถือหุ้น

การจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก/ การถือหุ้น


การจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก

1. สวัสดิการเกี่ยวกับการศพสมาชิกและบุคคลในครอบครัวสมาชิก
2. สวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก
3. สวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการ    
4. สวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก (ทุนการศึกษาต่อเนื่อง ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี)
5. สวัสดิการคนโสดหรือทุกสมาชิกไม่มีบุตร

การถือหุ้น

1. หุ้นสหกรณ์มีมูลค่าหุ้นละ 10 บาท
2. สมาชิกส่งค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของเงินได้รายเดือน โดยหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้หักเงินส่งต่อสหกรณ์
3. สมาชิกจะงดส่งค่าหุ้นรายเดือนได้ เมื่อได้ส่งค่าหุ้นเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 1,000,000.00 บาท และไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน