การรับเงินฝากจากสมาชิก​

การรับเงินฝากจากสมาชิก​


การรับเงินฝากจากสมาชิก​ มีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. ดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี  คิดดอกเบี้ยทบต้นให้ทุกเดือน
2. เปิดบัญชีครั้งแรก 100 บาท ถอนได้เดือนละ 4 ครั้ง ถอนครั้งที่ 5 และครั้งต่อไป ต้องเสียค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ถอน  
3. นำเงินสดฝากด้วยตนเองที่เค้าเตอร์สหกรณ์  หรือหัก ณ ที่จ่ายรายเดือน  หรือฝากผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาชัยภูมิ   เลขที่บัญชี 307-1-85155-3  เพื่อเข้าบัญชีสหกรณ์ ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด แล้วแต่กรณี
4. การฝากหรือถอนเงินที่สำนักงานสหกรณ์  เปิดบริการระหว่างเวลา  08.30 – 15.00 น. ของวันทำการของสหกรณ์