การรับเงินฝากจากสมาชิก​

การรับเงินฝากจากสมาชิก​


การรับเงินฝากจากสมาชิก​ มีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. ดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี  คิดดอกเบี้ยทบต้นให้ทุกเดือน
2. เปิดบัญชีครั้งแรก 100 บาท ถอนได้เดือนละ 4 ครั้ง ถอนครั้งที่ 5 และครั้งต่อไป ต้องเสียค่าธรรมเนียม
ในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ถอน  
3. นำเงินสดฝากด้วยตนเองที่เค้าเตอร์สหกรณ์  หรือหัก ณ ที่จ่ายรายเดือน แล้วแต่กรณี
4. การฝากหรือถอนเงินที่สำนักงานสหกรณ์  เปิดบริการระหว่างเวลา  08.30 – 15.30 น. ของวันทำการของสหกรณ์