วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ ค่านิยม

วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ ค่านิยมวิสัยทัศน์

" เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ "


พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
3. พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
4. พ้ฒนาธุรกิจสหกรณ์และสวัสดิการสมาชิก
5. ร่วมกิจกรรมเครือข่ายสหกรณ์และเกื้อกูลสังคม


ค่านิยม

" ซื่อสัตย์  โปร่งใส  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ "