วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ ค่านิยม

วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ ค่านิยมวิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ


พันธกิจ (MISSION)

1. ส่งเสริมให้สมาชิกมีความมั่นคงด้านการเงิน
2. จัดสวัสดิการแก่สมาชิก เพื่อให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง
3. บริหารจัดการระบบสหกรณ์ด้วยหลักธรรมาภิบาล
4. สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสหกรณ์และร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ (STRATEGIC ISSUE)
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยี และสารสนเทศ
4. พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

ค่านิยม 

ซื่อสัตย์  โปร่งใส  ใส่ใจ มีส่วนร่วม

UploadImage